شرکت صنایع کاغذ سازی حریر شاهی در تاریخ ۱۳۵۵/۸/۱۲ تحت شماره ۲۶۶۵۸ در اداره ثبت شرکت های قائمشهر به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۶۱/۸/۱۱ به نام صنایع کاغذ سازی قائمشهر تغییر نام یافت و با پروانه بهره برداری به شماره ۷۰۱/۸۰۱۵۳ از سال ۱۳۵۵ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع دستمال کاغذی شروع نموده است

توالتی

کاغذی

نایلونی

فهرست